Trang Chủ Las Vegas Casino Cần Manicurist Bạn Đọc & Viết Cấn nhớ


Bác sĩ nội khoa Julie Uyên - Ph: (702) 434 8880 *** Have a great day ...

****************


SaìGòn ơi!

Ta đã mất người trong cuộc đời


Dinh Độc Lập


Quốc Hội


Tòa Đô Chánh SàiGòn


Bưu Điện SaìGòn


Chùa Vĩnh Nghiêm


Nhà Thờ Đức Bà


Chợ Bến Thành


Passage Eden
(Nguyễn Huệ & Lê Lợi)


Thương Xá TAX
(Nguyễn Huệ & Lê Lợi)Crystal Palace
( Lê lợi & Nguyễn Trung Trực)


Bến Bạch Đằng
The United States of America
****************************